3. kyu (Ruskea taso 1)

UKE

Suoritetaan hamnigamae dachista askeleella taaksepäin.


1. Chudan soto uke – gyakuzuki
2. Chudan uchi uke – gyakuzuki

3. Chudan Shuto uke – gyakuzuki

ZUKI

1. Junzuki

2.Junzuki no tsukomi
3. Gyakuzuki no tsukomi
4. Tobikomizuki, shizentai-dachi

GERI

1. Maegeri chudan
2. Mawashigeri chudan

3. Surikomi sokuto chudan
 

RENRAKU WAZA

1. Mawashigeri jodan – ushirogeri chudan – gyakuzuki chudan – nagashizuki jodan
2. Gyakuzuki jodan – surikomi mawashigeri jodan - soto uke chudan – tobikomizuki jodan – gyakuzuki chudan

OHYO KUMITE

Ipponme, Yohonme, Gohonme (1,4, 5)

KIHON KUMITE

Ipponme, nihonme (1. - 2.)

KATA

Wanshu, Nai Hanchi, Pinan Nidan

JI YU KUMITE (ottelu)