1. kyu (ruskea taso 3)

ZUKI

1. Junzuki
2. Gyakuzuki

3. Kette junzuki

4. Kette gyakuzuki

5. Junzuki no tsukomi

6. Gyakuzuki no tsukomi
7. Kette junzuki no tsukomi

8. Kette gyakuzuki no tsukomi

GERI

1. Mawashigeri yodan

2.  Ushiromawashigeri yodan

3. Tobimaegeri

RENRAKU WAZA

1. Surikomi sokuto chudan – ushirogeri chudan – uraken jodan

2. Junzuki jodan – gyakuzuki chudan - gedan barai – surikomi uramawashigeri jodan – gyakuzuki chudan
3. Uraken jodan – gyakuzuki chudan – uchi uke chudan - mawashigeri jodan – gyakuzuki chudan

OHYO KUMITE

Ohyo kumite: Ipponme, happonme (1, 8.)

KIHON KUMITE

Kihon kumite: Ipponme, gohonme (1, 5.)

KATA

Chinto, Seisan, Pinan Sandan

JI YU KUMITE (ottelu)